Adresas: 
Volungės g. 25, Alytus
Tel.: 315-76590

El. paštas: 
ldvolungele@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.volungele.alytus.lm.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Alytaus apskr. Alytaus m. sav.
Ugdymo programos

Lopšelis-darželis vykdo neformalųjį vaikų nuo 1 iki 7 metų švietimą. Savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vaiko teisių konvencija, Alytaus miesto plėtros iki 2015 m. strateginiu planu, miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, miesto savivaldybės švietimo veiklos programa ir lopšelio-darželio „Volungėlė“ nuostatais.

 

Vaikai ugdomi pagal Alytaus lopšelio-darželio ,,Volungėlė‘‘ ikimokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės sprendimu 2007 m. birželio 28 d. Nr. T-134, Ankstyvojo ugdymo vadovą, Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147. Priešmokyklinio ugdymo turinį reglamentuoja Priešmokyklinio ugdymo standartas, patvirtintas švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015, bei priešmokyklinio ugdymo priemonės samprata. Programose turinys orientuotas į vaiko kompetencijų ugdymą, reikalingą tolimesniam vaiko asmenybės ugdymui. Vienoje grupėje taikomas Valdorfo metodas. Visose amžiaus grupėse integruojama Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.

 

Ugdytiniams sudaromos sąlygos lankyti choreografijos užsiėmimus, dainuoti vokaliniame-instrumentiniame ansamblyje „Čir Čiriukas“. Vienoje grupėje taikomas Valdorfo pedagogikos metodas, kitose – integruojami etninės kultūros pagrindai. Meniniai vaikų gabumai ugdomi „Dailės studijoje“. Įvairūs kampeliai grupėse leidžia vaikams pasirinkti norimą bei įdomią veiklą pagal poreikius, norus, nuotaiką. Kiekviena grupė savita ir nepakartojama, nes kiekviena pedagogė išmoningai, pasitelkdama vaikus ir jų tėvelius nuolat ją puošia ir tvarko, atsižvelgdama į vaikų amžių, poreikius ir interesus.

 

Sukurta adaptacinė programa naujai atėjusiems vaikams:
Individualios konsultacijos vaikų tėvams;
Rekomendacijos kaip parengti vaiką lankyti lopšelį-darželį, kad jis kuo sėkmingiau adaptuotųsi naujoje aplinkoje (lankstinukai);
Šeimos susipažinimas su grupės, darželio aplinka, personalu dar vaikui nepradėjus lankyti įstaigos;
Auklėtojos apsilankymas naujo ugdytinio namuose;
„Atvirosios grupės valandėlės“, kai grupėje kartu su vaiku gali būti ir tėveliai.